Bestsellers
Nieuwsbrief ontvangen?
Aanmelden

Download algemene voorwaarden

Voorwaarden 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LGH Stratenmakersspullen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van LGH Stratenmakersspullen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door LGH stratenmakersspullen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van LGH stratenmakersspullen zijn vrijblijvend en LGH Stratenmakersspullen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door LGH Stratenmakersspullen. LGH Stratenmakkersspullen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LGH Stratenmakersspullen dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van het opgestuurde product. Spel- en typfouten omtrent onder andere prijzen en productspecificaties voorbehouden.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van LGH Stratenmakersspullen.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is LGH Stratenmakersspullen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door LGH Stratenmakersspullen .
3.5 Het versturen van de betalingsgegevens wordt afgehandeld door een beveilgde SSL verbinding.
Artikel 4. Levering
4.1 De door LGH Stratenmakersspullen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Het verzenden van de goederen wordt een bedrag van 12 euro mee gerekend excl. BTW als u boven de 180,- euro excl. btw besteld dan hoeft u geen verzendkosten tebetalen.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan LGH Stratenmakersspullen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u LGH Stratenmakersspullen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft LGH Stratenmakersspullen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en LGH Stratenmakersspullen, dan wel tussen LGH Stratenmakersspullen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en LGH Stratenmakersspullen, is LGH Stratenmakersspullen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van LGH Stratenmakersspullen.
Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft LGH Stratenmakersspullen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat LGH Stratenmakersspullen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan LGH Stratenmakersspullen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan LGH Stratenmakersspullen schriftelijk opgave doet van een adres, is LGH Stratenmakersspullen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan LGH Stratenmakersspullen de schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door LGH Stratenmakersspullen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat LGH Stratenmakersspullen deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met LGH Stratenmakersspullen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door LGH Stratenmakersspullen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 LGH Stratenmakersspullen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Stratenmakersspullen